Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tradersvergelijken.nl
Tradersvergelijken is een merk van correcthosting.nl
Tradersvergelijken.nl/Correcthosting
Energieweg 4
3641 RT Mijdrecht
Email:contact@tradersvergelijken.nl
K.V.K. 24404225
B.T.W. NL133738632B01
 

Informatie van de website

Tradersvergelijken.nl is een bedrijf dat middels een online platform handelaren en investeerders met elkaar kan verbinden. Tradersvergelijken.nl maakt gebruik van software die deze verbinding tot stand kan brengen. De software is in staat om orders van handelaren te dupliceren. Tradersvergelijken.nl is een softwarebedrijf dat oplossingen biedt op het gebied van financiële informatie. Tradersvergelijken.nl is geen financiële dienstverlener.

Website

Tradersvergelijken.nl is een onafhankelijk platform (website) welke de resultaten (rendementen) van verschillende beleggingssystemen publiceert. De publicatie o.a. bevat het rendement dat een beleggingssysteem heeft behaald via werkelijke aan- en verkoop van effecten.  Daarnaast biedt Tradersvergelijken.nl de handelaren de mogelijkheid om nadere informatie over hun handelssysteem te publiceren.

Handelaren

Handelaren zijn personen/bedrijven die zelf handelen op de beurs voor eigen rekening. De handelaren kunnen hun prestaties publiceren op ons platform. Een handelssysteem is een methodiek om met aan- en verkoop van effecten trachten een winst te realiseren. Handelaren volgen zelf de methodiek met een eigen beleggers rekening. Tradersvergelijken.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit/werkwijze van de handelaar.

Software

De software die Tradersvergelijken.nl  gebruikt is van Correcthosting.nl. Deze software is gemaakt om de trades van handelaren te kopiëren op de accounts van de investeerders. 

Broker

De broker is het bedrijf waar zowel de handelaar als investeerder een effectenrekening hebben geopend. Een client zal een rekening moeten openen bij Binckbank omdat de software is gemaakt met een api koppeling van deze broker.

Cliënten.

Cliënten kunnen zich middels ons platform abonneren op de handelssystemen naar keuze.  Indien client het abonnementsgeld heeft betaald krijgt hij toegang tot de software,.

Ingelogd bij koppelsoftware van correcthosting.nl  kan hij zelf zichzelf aansluiten op het door hem/haar gekozen systeem. De cliënt geeft hierbij toestemming dat de trades van de handelaren worden gekopieerd op zijn effectenrekening. 

Tradersvergelijken.nl zal deze aanmelding activeren, waarna de trades zullen worden gekopieerd op rekening van client.

Werkwijze

Zoals gezegd werkt de software alleen indien de abonnementhouder een beleggersrekening heeft bij een Binkbank.nl. Indien cliënt een abonnement heeft afgesloten op een systeem, dient cliënt zorg te dragen dat de rekening ook daadwerkelijk geopend wordt. Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk.

Doelstelling

Het doel wat wij nastreven is dat de trades van een handelaar zo goed mogelijk worden gekopieerd op de effectenrekeningen van de cliënten.

Definities

Tradersvergelijken.nl: Website waar geïnteresseerden een abonnement kunnen afsluiten om een handelssystemen van traders te volgen. 

Koppel software van correcthosting.nl: Software om handelssignalen geautomatiseerd om te zetten in orders op de effectenrekening van cliënt. Client kan inloggen bij software van correcthosting.nl om de gekozen abonnementen op Handelssignalen van handelaren de bijbehorende posities zelf te beheren.

Cliënt: Persoon die via Tradersvergelijken.nl een abonnement heeft afgesloten op een handelssysteem en de Handelssignalen van dit systeem automatisch wil laten uitvoeren op bij de aangesloten broker.

Handelssignaal: Koop- of verkooporder voor een bepaald effect van een handelaar. 

Handelaar: Aanbieder die een handelssysteem heeft ontwikkeld en die automatisch of manueel koop- of verkoopsignalen voor bepaalde effecten geeft.

Abonnementen:

Indien een cliënt een abonnement neem op een handelssysteem zal de software gedurende die periode de trades automatisch kopiëren. De cliënt kan gedurende de abonnementsperiode op elk moment ingrijpen naar eigen inzicht. Ingrijpen betekent dat hij ingenomen posities zelf kan sluiten, of nieuwe posities kan tegenhouden. Hierdoor houdt de cliënt de volledige controle over zijn effectenrekening. Van elke positie die wordt ingenomen/gesloten ontvangt de cliënt een sms die de klant met goedkeuren anders wordt de order niet uitgevoerd op zijn brokers rekening.

Verder gelden de volgende regels:

-1- Client dient er zorg voor te dragen dat hij voldoende geld op zijn rekening heeft om de handelssignalen te volgen. Voor elk handelssysteem is duidelijk aangegeven hoeveel geld beschikbaar moet zijn om deel te nemen. Onvoldoende beschikbaar geld kan leiden dat trades niet kunnen worden uitgevoerd op zijn effectenrekening.

-2- De cliënt dient ervoor te zorgen dat de handelspermissies zo zijn ingesteld dat de trades van de handelaar zijn geoorloofd op zijn rekening. Voorbeeld: handelt een handelssysteem in futures Amerika, dan dient een cliënt te zorgen dat hij op zijn effectenrekening toestemming heeft om futures Amerika te handelen. Deze handelspermissies kunnen zelf op de effectenrekening worden ingesteld.

-3- abonnementsgelden voor elk systeem staan duidelijk vermeld op de website. Abonnementsgelden kunnen bestaan uit deelnamekosten en abonnementskosten.

-4- Client is vrij om te koppelen en te ontkoppelen van het handelssysteem waarop hij een abonnement heeft  gedurende de abonnementsperiode. Ontkoppelen geeft geen recht op verlenging van de abonnementsperiode.

 

Verantwoordelijkheid cliënt

-1- Doordat de cliënt de volledige controle heeft over zijn effectenrekening is hij ook ten alle tijden zelfverantwoordelijk.

-2-Hij heeft alleen Tradersvergelijken.nl toestemming gegeven om de trades van de handelaren te kopiëren.

-3- Tradersvergelijken.nl heeft geen inzage in de rekening van de cliënt en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van de trades. De cliënt dient zelf de trades te monitoren.

-4- Ondanks dat de software zeer goed getest is in de afgelopen jaren kunnen er altijd onverwachte zaken spelen. Tradersvergelijken.nl  zal er alles binnen haar mogelijkheden aan doen om de fouten te voorkomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor. De software is te afhankelijk van diverse andere partijen. Mocht er iets niet juist gaan dan zal Tradersvergelijken.nl zo snel mogelijk trachten de repareren. Echter de schade die hierdoor kan zijn opgetreden is voor risico van de cliënt.

 

Artikel 1.               Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

1.1        Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Correcthosting ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

1.2        Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden uit het onderhavige document.

1.3        Correcthosting: het bedrijf Correcthosting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24404225 te Giethoorn.

1.4        Data: de (persoons)gegevens welke door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.

1.5        Dienst(en): de dienst(en) die Correcthosting ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:

 1. a)      Domeinnaamregistratie: de Dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam;
 2. b)      Hostingdiensten: de Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders of e-maildiensten;
 3. c)       (Virtuele) servers en colocatie: de Dienst bestaande uit het aanbieden van (virtuele of dedicated) servers of Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur;
 4. d)      andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Correcthosting.

1.6        Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Correcthosting een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede Dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.

1.7        Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Correcthosting en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Correcthosting en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.

1.8        Partij(en): Partij(en) bij de (te sluiten) Overeenkomst.

1.9        Website: iedere website van Correcthosting waarop zij haar Diensten aanbiedt, meer specifiek www.correcthosting.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

Artikel 2.               Toepasselijkheid / uitvoering

2.1        Op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van Correcthosting zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2        Indien Opdrachtgever voor of bij het sluiten van de Overeenkomst bepalingen of voorwaarden stelt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Correcthosting alleen bindend indien en voor zover deze door Correcthosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3        Correcthosting is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel 3.               Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1        De Overeenkomst tussen Correcthosting en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Correcthosting een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

3.2        Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Correcthosting werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Correcthosting verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

3.3        Offertes van Correcthosting zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.
Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4        Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Correcthosting het recht de prijzen hierop aan te passen.

3.5        Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.

3.6        De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Correcthosting en de Dienst technisch is opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”).

 Artikel 4.               Levertijden

4.1        De door Correcthosting opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Correcthosting is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.2        Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Correcthosting zo spoedig mogelijk de overeengekomen Dienst(en) leveren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

4.3        Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na oplevering van de Dienst, tenzij Opdrachtgever met de levering van de Dienst heeft ingestemd voordat de bedenktermijn heeft aangevangen.

Artikel 5.               Verplichtingen / rechten Correcthosting

5.1        Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Correcthosting dat zij de Overeenkomst zal uitvoeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2        Correcthosting zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de overeengekomen Diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.

5.3        Correcthosting zal zich inspannen in om in geval van het niet beschikbaar zijn van Diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de Website dan wel per e-mail of soortgelijke communicatiewijze worden verstrekt.

5.4        Correcthosting behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van Correcthosting. Correcthosting zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. In het geval van spoedonderhoud aan de systemen van Correcthosting is Correcthosting niet gehouden Opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen. Correcthosting zal wegens buitengebruikstelling als bedoeld in dit artikel nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 6.               Verplichtingen / rechten Opdrachtgever

6.1        Opdrachtgever stelt Correcthosting steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.2        Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Correcthosting van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

6.3        Het is (of dit nu legaal is of niet) door Correcthosting verboden om met gebruikmaking van de Dienst Data aan te bieden of te verspreiden die:

 1. a)      onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 2. b)      onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 3. c)       kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 4. d)      een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 5. e)      hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 6. f)       ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
 7. g)      kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

6.4        Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer dit expliciet bij het sluiten van de Overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden.

6.5        Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Correcthosting of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Correcthosting, overige klanten van Correcthosting of internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. Correcthosting zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.

6.6        Opdrachtgever vrijwaart Correcthosting van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen Data, informatie, website(s) en dergelijke.

6.7        Opdrachtgever zal zich houden aan de eventueel door Correcthosting gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de geleverde Diensten.

6.8        Zonder toestemming van Correcthosting is het Opdrachtgever verboden de door Correcthosting verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

6.9        Correcthosting heeft het recht het gebruik van de geleverde Diensten per direct en zonder voorafgaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Correcthosting niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

6.10     Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Correcthosting bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.

 

Artikel 7.               Notice & takedown (klachtenprocedure)

7.1        Wanneer Correcthosting een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Correcthosting Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Correcthosting zal besluiten hoe te handelen.

7.2        Indien Correcthosting van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Correcthosting een backup zal maken). Correcthosting zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. Correcthosting zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

7.3        Correcthosting is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Correcthosting gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

7.4        Hoewel Correcthosting ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Correcthosting nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

7.5        Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is Correcthosting gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Correcthosting gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

 

Artikel 9.               Webhosting

9.1        Correcthosting zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door Correcthosting worden toegestuurd aan Opdrachtgever.

9.2        Correcthosting zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Correcthosting biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

9.3        Correcthosting zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.

9.4        Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Correcthosting een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Correcthosting verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Correcthosting geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Correcthosting.

9.5        Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

9.6        Correcthosting zal geen kennis nemen van Data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Correcthosting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Correcthosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Correcthosting zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 12.            Rechten van intellectuele eigendom

12.1     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Correcthosting of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

12.2     Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te wijzigen.

12.3     Het is Correcthosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Correcthosting door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 15.            Prijzen

15.1     Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

15.2     Alle prijzen op de website (tradersvergelijken.nl) zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

15.3     Correcthosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. Correcthosting is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden per e-mail bekendgemaakt en/of in de nieuwspagina’s van de Website. Een Opdrachtgever die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

15.4     Correcthosting is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:

– indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;

– indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door

leverancier(s) van Correcthosting;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Correcthosting rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden of inflatiecorrectie.

 

Artikel 16.            Betalingsvoorwaarden

16.1     Opdrachtgever dient de door Correcthosting uitgeschreven rekening te voldoen via één van de op de Website aangegeven betalingswijzen. Opdrachtgever is akkoord met vooruitbetaling van de facturen van Correcthosting.

16.2     Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en heeft Correcthosting de mogelijkheid om alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten. Correcthosting stuurt 30 dagen na de factuurdatum de tweede herinnering waarvoor zij EUR. 25,- aan administratiekosten in rekening mag brengen, onverminderd de overige rechten die aan Correcthosting toekomen.

16.3     Alle voor Correcthosting uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

16.4     Bij verzuim van betaling aan de kant van Opdrachtgever is Correcthosting gerechtigd de vordering te laten innen door een incassobureau.

16.5     Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.

16.6     De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

16.7     In bovenstaande gevallen heeft Correcthosting voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Correcthosting vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. In het bijzonder heeft Correcthosting in deze gevallen het recht alle Diensten ten behoeve van Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever opgeslagen of aangeboden Data en/of e-mailadressen ontoegankelijk te maken dan wel te blokkeren, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 17.            Aansprakelijkheid

17.1     Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Correcthosting voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Correcthosting van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Correcthosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald aan Correcthosting, met een maximum van EUR 5.000,00 op jaarbasis.

17.2     Aansprakelijkheid van Correcthosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, niet werkende koppelingen tussen systemen, verlies van (bedrijfs)gegevens, schade door hacking, en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.3     Gezien het op de betrokken netwerken grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Correcthosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Correcthosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

17.4     Buiten de in artikel 17.1 genoemde gevallen rust op Correcthosting geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 17.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Correcthosting.

17.5     De aansprakelijkheid van Correcthosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Correcthosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Correcthosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Correcthosting in staat is adequaat te reageren.

17.6     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Correcthosting meldt.

17.7     Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Correcthosting lijdt ten gevolgde van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

17.8     Opdrachtgever vrijwaart Correcthosting voor alle aanspraken van derden en stelt Correcthosting hiervoor volledig schadeloos.

Artikel 18.            Overmacht

18.1     In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Correcthosting door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Correcthosting kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 19.            Duur en beëindiging

19.1     De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld op de Website of in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

19.2     Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Opdrachtgever heeft echter het recht de Overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

19.3     Partijen zullen een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.

19.4     Correcthosting heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien

 1. a)      Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
 2. b)      indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

Artikel 20.            Geheimhouding

20.1     Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde
derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

20.2     Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

20.3     Correcthosting zal zich onthouden van kennisname van de inhoud van verzonden, ontvangen of opgeslagen communicatieberichten en bestanden van Opdrachtgever, tenzij kennisname redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst, voor het goed laten functioneren van Diensten of voor het nakomen van een wettelijke plicht van Correcthosting.

Artikel 21.            Privacy

21.1     Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen leveren aan Opdrachtgever door Correcthosting, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

21.2     Correcthosting zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Partijen overeengekomen. Opdrachtgever zal Correcthosting op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemd zijn.

21.3     Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst aan Correcthosting worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen. Correcthosting functioneert enkel overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind- )verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

21.4     Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Correcthosting tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

21.5     Correcthosting zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds naleven.

21.6     Correcthosting mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Correcthosting daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

21.7     Correcthosting maakt gebruik van de subverwerkers, welke op aanvraag beschikbaar zijn. In geval van nieuwe subverwerkers, zal Correcthosting Opdrachtgever daarover in kennis stellen. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken.

21.8     De verplichtingen van de Correcthosting die uit de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van dan wel onder het gezag van Correcthosting. Correcthosting zal hierbij zorgdragen voor de juiste autorisaties.

21.9     Correcthosting zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

21.10  In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Correcthosting, zal Correcthosting dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder zelfstandig afhandelen. Correcthosting mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

21.11  In het geval van een datalek zal Correcthosting zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover na constatering onverwijld, dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking, te infomeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Correcthosting zal hierbij alle, voor zover bij Correcthosting beschikbare, informatie aan Opdrachtgever verstrekken. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van de meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Correcthosting meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel betrokkenen.

21.12  Een melding moet door Correcthosting alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische) kwetsbaarheid.

21.13  Opdrachtgever heeft bij een concreet vermoeden van misbruik, welke is aangetoond door Opdrachtgever, de mogelijkheid om een audit uit te laten voeren ter controle van de naleving van de beveiligingseisen. Opdrachtgever heeft enkel deze auditmogelijkheid nadat Opdracht bij Correcthosting aanwezige soortgelijke auditrapportages tegen een vergoeding bij Correcthosting op locatie heeft ingezien, beoordeeld en Opdrachtgever redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De kosten van een audit worden door Opdrachtgever gedragen.

Artikel 22.            Personeel

22.1     Opdrachtgever zal werknemers van Correcthosting die ten behoeve van de levering van Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

22.2     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Correcthosting voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Correcthosting in Dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Correcthosting. Onder werknemers van Correcthosting worden in dit verband verstaan personen die in Dienst zijn van Correcthosting of van één van de aan Correcthosting gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in Dienst van Correcthosting of van één van de aan Correcthosting gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 23.            Wijzigingen AV

23.1     Correcthosting behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

23.2     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Correcthosting of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om op te zeggen conform het volgende lid.

23.3     Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 24.            Slotbepalingen

24.1     Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.